Informace o způsobech oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem – Whistleblowing, ve společnosti Pragomedika s.r.o. (dále jen “společnost”), se sídlem Ke kašně 100/4, Písnice, 142 00 Praha, 45277087

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU (dále jen “směrnice EU”) je společnost subjektem, který je v souladu s touto směrnicí povinen zavést kanály a postupy pro interní oznamování porušení práva Evropské Unie a pro přijímání následných opatření. 

Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. 

Pragomedika s.r.o. zajistila ochranu osob, oznamující vybraná porušení práva EU a zajistila, aby oznamovatelům byla poskytnuta účinná ochrana. 

Pragomedika s.r.o. prohlašuje, že implementovala interní oznamovací systém, skrze který je možné podávat oznámení, se zárukou zachování důvěrnosti. 

Interní oznamovací systém je popsán ve Směrnici o oznamování porušování práva EU /Směrnice č. 1/2022, pořadové číslo 29/.

Společnost považuje podávání oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému za nejefektivnější možnou variantu, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může sama velmi účinně zajistit. 

Více na:

 

Shrnující informace

Kdo může oznamovat:

 • kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání,
 • např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, zájemce o zakázku, 
 • oznámení může být učiněno i anonymně,

Co se oznamuje: 

 • porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU – ZDE
 • protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku,

Obsah oznámení: 

 • identifikace společnosti, které se týká,
 • identifikace porušení, kterého se týká (co nejpopisnější)
 • kontaktní údaje oznamovatele
 • podklady, materiály a důkazy,

Jak se oznamuje:

 • komunikačním kanálem zajišťující důvěrnost poskytnutých informací,
 • ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů,

Ochrana osob a osobních údajů:

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby, se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu.

Jak bude s oznámením naloženo:

V závislosti na obsahu oznámení Příslušná osoba podnikne odpovídající kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků. 

Dovolujeme si tedy tímto požádat oznamovatele, aby primárně využívali níže uvedené kanály interního oznamovacího systému společnosti.

 

Kanály pro oznámení

Interní kanál pro oznámení:

 1. Elektronicky na adresu: poverenec@medireco.cz
 2. Písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, přičemž obálku označte slovy “neotvírat – oznámení”, či slovy “neotvírat – whistleblowing” na adresu: MEDIRECO a.s., V Jámě 699/5, 110 00  Praha – Nové Město
 3. Telefonicky na : +420 602 336 813 (MUDr. Tomáš Tesař – řešitel)        

Externí kanál pro oznámení:

 1. Ministerstvo spravedlnosti ČR
 2. Konkrétně na: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 

Řešitel podaných oznámení:

MUDr. Tomáš Tesař, předseda správní rady MEDIRECO a.s.

Společnost zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. Společnost také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

WHISTLEBLOWING - Oznamování porušení práva EU

Pragomedika s.r.o. – Nestátní zdravotnické zařízení
Ke Kašně 100/4
142 00 Praha 4 – Písnice

 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedené
městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9666,
datum zápisu 19. Května 1992

© Všechna práva vyhrazena 2022

Odesláno

Pracovní nabídka:

whistleblowing